Perfil de contractant

Expedients de contractació

Buscar

Tipus Expedient Procediment Objecte Import Estat
Obert 868/2017 Contracte d'Obres per Procediment Obert, Oferta Econòmicament més Avantatjosa, Únic Criteri d’Adjudicació, al Preu Més Baix Execució de les obres d'arranjament i pavimentació de l'accés a l'Escola Torre Roja
1952/2017 Contracte menor d'obres
2069/2017 Contracte menor d'obres
Obert 865/2017 Contracte d'Obres per Procediment Obert, Oferta Econòmicament més Avantatjosa, Únic Criteri d’Adjudicació, al Preu Més Baix Obres d'arranjament i pavimentació del camí de Can Peu Alt
1605/2017 Proposta de despesa(Territori i Sostenibilitat)
1812/2017 Contracte menor d'obres
1950/2017 Contracte Menor de Subministrament
1951/2017 Contracte menor d'obres
591/2017 Aprovació del Plec de Clàusules Administratives Generals de Contractació
1704/2017 Procediment de Contractació
1632/2017 Contrato Menor de Creación e Interpretación Artística y Literaria o Espectáculos (Contrato Privado)
729/2017 Contracte menor de serveis
518/2017 Contrato Privado de Creación e Interpretación Artística y Literaria o Espectaculos por Procedimiento Negociado Sin Publicidad Actuació dels grups musicals Ebri Knight i Karaokes Band el dia 1 de juliol de 2017 emmarcat en els actes de la Festa Major del municipi 6150

Histórico del Perfil del Contratante